Nowe czujniki jakości powietrza na terenie miasta Sierpc

czujnik

Czy zauważyliście nowe czujniki jakości powietrza na terenie miasta?
To właśnie w ramach projektu „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” zamontowane zostało 10 dodatkowych urządzeń.

Wyniki pomiarów zasilą mapę jakości powietrza na terenie miasta Sierpc.

Dzięki modelowaniu mieszkańcy mogą dowiedzieć się nie tylko jaki jest stan powietrza aktualnie, ale również czy jutro powinni wyjść na spacer.

Mapa jakości powietrza na terenie miasta oparta o modelowanie asymiluje dane z niskokosztowych detektorów mierzących pył PM10 i PM2,5, które w odpowiednich warunkach pomagają wykryć lokalne, specyficzne zjawiska i służą do kalibracji modelu. Innowacyjność tego rozwiązania wzmacnia zastosowanie autonomicznych urządzeń pomiarowych (detektorów PM10 i PM2,5). System może wykorzystywać dane z wielu detektorów zamontowanych na terenie miasta.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie 3 pomiarowych urządzeń autonomicznych, które czerpią i magazynują energię z jednego ze źródeł energii wolnodostępnych tj. promieniowania słonecznego. Wyposażone są one w przetwornik energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (ogniwo fotowoltaiczne). Posiadają układ kondycjonujący i magazynujący energię elektryczną (superkondesatory) oraz układ pomiarowy. Wszystkie elementy użyte w urządzeniu autonomicznym mogą pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -20°C do 40°C.

Autonomiczność urządzeń pomiarowych pozwala na taką ich lokalizację, która w większym stopniu spełnia wymagania lokalizacyjne, określone w przepisach prawnych dla stałych punktów pomiarowych prowadzonych w ramach PMŚ. Zastosowanie sieci detektorów umożliwia identyfikację i kontrolę lokalnych, specyficznych zjawisk nieujętych w modelu.

Zgromadzone w systemie dane mogą zostać wykorzystane do ukierunkowania zaplanowanych działań naprawczych w mieście.