Co należy wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Paragraf

Zanieczyszczenie powietrza, w szczególności pyłami drobnymi PM10 i PM2,5, negatywnie oddziałuje na nasz układ oddechowy i krwionośny. Widząc konieczność walki z zanieczyszczeniem powietrza, Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął tzw. uchwałę antysmogową.

Uchwała antysmogowa to akt prawa miejscowego, który obowiązuje m.in. wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Wprowadza ona ograniczenia i zakazy, które dotyczą głównie właścicieli pieców, kominków, kotłów (w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe), ogrzewaczy dodatkowych, regulatorów temperatury i urządzeń słonecznych.

Uchwała antysmogowa Zaznaczamy, że użytkownicy kotłów klasy 5, wg normy PN-EN 303-5:2012, mogą z nich korzystać do końca ich żywotności. Klasę kotła można sprawdzić na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu grzewczym, w dokumentacji technicznej pieca, bądź bezpośrednio u sprzedawcy lub producenta.

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane przez odpowiednie służby. Za naruszenie założeń uchwały grozi nam grzywna do 5000 zł lub mandat do 500 zł, natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Projekt “Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. “HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121. Dotyczy umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019 r.

Pamiętajmy, że dbanie o środowisko leży w interesie każdego z nas. Nie narażajmy siebie i bliskich na utratę zdrowia.

Dziewczyna w okularach