Strategia rozwoju miasta Sierpca na lata 2021-2030 w kierunku Smart City

konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Sierpca na lata 2021-2030 w kierunku Smart City.

Na uwagi czekamy od 26.07 do 29.08 br.

 

Czym jest Strategia rozwoju miasta Sierpc na lata 2021-2030 w kierunku SmartCity?

W ramach projektu „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” opracowano Strategię, która składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera wnioski z tzw. diagnozy. Polega ona na charakterystyce miasta w sześciu obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym, infrastruktury i transportu. Przedstawia także mocne i słabe strony miasta oraz szanse i zagrożenia (tzw. analiza SWOT). Część druga Strategii opisuje cele strategiczne oraz operacyjne wraz z kierunkami działań służącymi do ich realizacji.

Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Jakie cele zawiera Strategia?

Strategia rozwoju miasta Sierpc na lata 2021-2030 w kierunku SmartCity zawiera 4 cele strategiczne:

  • Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka lokalna, wykorzystująca uwarunkowania, specjalizacje lokalne oraz stymulująca przedsiębiorczość mieszkańców;
  • Nowoczesna infrastruktura zapewniająca komfort życia mieszkańców i ochronę środowiska;
  • Komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w wymiarze środowiskowym;
  • System usług publicznych zapewniający komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w wymiarze społecznym, kulturowym, zdrowotnym.

Cele te uszczegółowiono 17 celami operacyjnych oraz kierunkami działań. Istotne jest to, że nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów oraz zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji Strategii.

Kto może wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Głos mieszkańców, ma znaczenie! Do wzięcia udziału w konsultacjach zapraszamy osoby, które w Sierpcu pracują, studiują, prowadzą działalność gospodarczą oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z tym miastem.